سایت مرکز فقهی
نام ونام خانوادگی: 
محیی الدین آزادمنش اصفهانی
سمت: 
استاد
ایمیل: 
------------------------------------------------------

 

شروع تحصیلات حوزوی: افزون بر آن که در اقوام و خویشان برخی از علما ی فرهیخته مانند حضرات آیات سید علی و سید ضیاءالدین حسینی عالمه فانی اصفهانی وجود داشتند، به جهت شوق بسیار به تحصیل علوم دینی که در اثر ارتباط با روحانیت اصیل و علمایی چون: حضرات آیات و حجج السلام حسن صافی اصفهانی، سید احمد و سید حسن فقیه امامی، سید مجتبی میرمحمدصادقی، سید حسن مهاجر، عبدالرحیم باقری ، افضل هرندی و محمدرضا کوهی در وی به وجود آمده بود، دروس حوزوی را از سال 1373 -1374 در حوزه های علمیه اصفهان و قم به صورت غیر رسمی آغاز نمود. سال 1375 رسما به حوزه علمیه مقدسه اصفهان )مدرسه دارالحکمه باقرالعلوم علیه السالم تحت اشراف آیت اهلل سید کمال فقیه ایمانی( راه یافت. سال 1378 به امر آیت اهلل سید مصطفی ابطحی و به دست مبارک آیت اهلل سید حسن فقیه امامی مفتخر به لباس روحانیت گردید.

مهاجرت به قم: سال 1379 با توصیه و سفارش جمعی از بزرگان حوزه علمیه اصفهان به حوزه علم یه مبارکه قم راه یافت و به تحصیل در مدرسه علمیه الهادی علیه السلام )تحت اشراف آیت اهلل مشکینی( و مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه لسلام )تحت اشراف حضرت آیت اهلل شبیری زنجانی( و مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام )تحت اشراف حضرت آیت اهل فاضل لنکرانی( اهتمام ویژه ورزید.

اجازات امور حسبیه، روایت و...: از حضرات آیات محمد فاضل لنکرانی، حسینعلی منتظری، لطف اهلل صافی گلپایگانی، سید محمدصادق حسینی روحانی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید یوسف مدنی تبریزی، مسلم ملکوتی، یوسف صانعی، سید محمدعلی حسینی علوی گرگانی، سید موسی حسینی شبیری زنجانی، ناصر مکارم شیرازی، محمدعلی گرامی قمی، حسین مظاهری، جعفر سبحانی تبریزی ، حسین نوری همدانی، سید صادق حسینی شیرازی، محمدجواد فاضل لنکرانی، ابوالقاسم علیدوست و هادی نجفی و... .

tab

تعداد بازدید :280
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.